fbpx

Kaulinan barudak lembur gambaran hirup kumbuh di pilemburan

Foto: TBM Bina Kreasi Muda

Rohman Gumilar

TISAPRAK ramena pakakas digital nu ngarana hand phone, barudak kiwari geus moal apal kaulinan tradisional anu geus diwariskeun ku kolot-kolot baheula.

Malah, dinu masih ayana oge geus moal pati dipalire sok sanajan keur di pilemburan mah masih keneh aya sanajan teu loba rupana.

Kiwari kaluinan barudak geus robah ngaran, jadi kaulinan budak kecap panganterna ge geus sarua robah lain bring atawa breng ngandung harti dilakukeun cukup ku sorangan sedengkeun panganter bring dilakukeun ku leuwih ti duaan.

Ngaliwatan kaulinan tradisional salian ti hiburan barudak di dorong sina akur jeung batur salembur sajaba ti eta pilosofina kacida pisan linuhung, dina kaulinan eta.

Barudak sina diajar oge ngolah pikiran jeung rasa, diajar kreatif atawa motekar aya oge salah sahiji kaulinan anu tujuan utamana bisa diajar maen strategi lir ibarat rek perang atawa ngayonan nu jadi musuh.

Kaulinan barudak (Permainan tradisional) salawasna merlukeun batur atawa tim minimal tilu atawa opat urang bisa keur jadi babaturana atawa lawan maen beda jeung nyoo kaulinan dina hanphone cukup ku saurang ge geus bisa dilaksanakeun.

Kaulinan barudak lamun seug di leunyeupan kacida hadena pisan kolot baheula nyimpen pituah dina eta kaulinan, ku kaulinan eta barudak salembur jadi wawuh atawa akrab euweuh deui rasa kagok jeung teu boga sipat pipilih lamun seug rek ngamimitian ulin beda jeung jaman kiwari barudak sakelas ge kadang jiga nu teu wawuh.

Kabeh barudak kiwari, mangsana geus balik sakola kacida anteng jeung dunyana sewang sewangan atawa ramena ukur dirental game online waktu mangsa ramena ku warnet nya warnet tujuan utama arulina barudak teh.

Kusabab, kiwari ampir ungal budak geus baroga hape warnet geus ampir tinggal ngarana.

Perlu ku urang dipikanyaho yen kaulinan tradisional teh dibagi kana sabaraha rupa.

Diantarana wae aya kaulinan logika, kinestetik, spasial, musikal jeung ketangkasan.

Sakabeh permaenan eta teh tangtu ngandung maksud jeung tujuan anu intina bisa nguatkeun silaturahmi, saling pikawanoh jeung jauh tina sipat mumusuhan oge bisa tumuwuhna hirup guyub anu didasaran ku silih asah, asih jeung asuh.

Media atawa tempat pikeun kaulinan barudak teu kawatesan ku tempat jeung kaayaan, umpamana wae di jolodog nu bisa diulinkeun nyaeta ucang angge bari ngawih di bale-bale atawa di tepas sok dipake ulin sur-ser di tengah imah, kadang sok pepesingan mun salse di buruan sok arulin bubuyungan bari silih tempas, oray-orayan, boy-boyan, ucing tawan, ambil ambilan, gatrik, galah, sondah jrrd.

Kiwari kaulinan barudak geus kalindih ku kaulinan budak, majuna teknologi sauetik heunteuna geus ngarobah kana karakter barudak mangsa kiwari anu tangtu kudu menang perhatian anu daria sangkan barudak ulah jadi budak teknologi.

Tapi kudu bisa ngigelan teknologi kalayan ngamangfaatkeun kanu sahade-hadena, kaulinan budak dinu handphon anu sifatna individualistik memang teu goreng, ngan sahanteuna sacara konstitusional jeung bangsa urang utaman di pilemburan rada kurang loyog.

Lahan kaulinan barudak kiwari taya lahan pikeun mere ajen integralistik, tapi dijaman kiwari oge masih keneh aya lahan kaulinan pikeun ngawujudkeun (ngaakatualisasikeun) ajen integralistik saperti badminton, sepak bola, basket, futsal jeung rea rea deui. ***